Na godišnjem nivou preradimo 25.000 m3 trupaca.

Pogon proizvodnje je organizovan kroz nekoliko cjelina: pilana (rezanje), parenje, sušenje, prerada u suvom pogonu, pakovanje i prodaja.

U proizvodnom pogonu se nalaze parionice, digitalizovane sušare, u kojima se građa suši do 10% vlažnosti.

Kao finalni proizvod se dobijaju bukova i hrastova građa, bukovi i hrastovi elementi, friza kao i ostali proizvodi od drveta rađeni po standardima, narudžbi i ostalim zahtjevima naručilaca.

U nasoj ponudi se može naći i sirovina za proizvodnju peleta i briketa, kao i drvo za ogrjev složeno u palete zapremine 1,5 m3.

Kapacitet parionica i sušara je 600 m3 u jednom punjenju istih. Tehnološki proces sušenja traje 15 do 45 dana u zavisnosti od debljine elemenata.

Stručni nadzor i stalna kontola omogućavaju da se zaokruži kvalitetan proizvodni proces od ulaza sirovine, prerade do transporta proizvoda.